Oferta Bezpieczenstwo Wazne dokumenty Dabrowa Gornicza Sosnowiec kup bilet Logo

 

Ogromny basen z g№bkami

     Niew№tpliwie ulubionych miejscem wszystkich naszych goњci jest ogromny, nowoczesny basen z g№bkami. Jest sercem naszego parku. To wіaњnie w nim moїna жwiczyж najtrudniejsze akrobacje bez obawy o kontuzjк. Amortyzowana konstrukcja pozwala l№dowaж miкkko i bezpiecznie. Dodatkowo najciekawsze zabawy odbywaj№ siк wіaњnie w basenie z g№bkami. Chcecie spróbowaж zaawansowanych trików, zrobiж bitwк na g№bki, zbudowaж wіasny zamek czy murki do przeskakiwania? Nic prostszego - wystarczy wpaњж do JumpMax i spкdziж niezapomniane chwile peіne uњmiechu i radoњci.

Basen z g№bkami
Koszykуwka

 

Strefa koszykówki

     Fani rzutów piіki do kosza poczuj№ siк u nas jak na profesjonalnym boisku. W JumpMax moїecie poжwiczyж najbardziej szalone kombinacje rzutów i wsadów do kosza. Do Waszej dyspozycji oddajemy strefк koszykówki z obrкczami na róїnych wysokoњciach, dla mіodszych i starszych; pocz№tkuj№cych i prawdziwych wyjadaczy koszykówki. Spróbujcie swoich siі i zróbcie wsad do nawet 3-metrowego kosza!

 

 

Њcianka wspinaczkowa

    Dla fanów mocnych wraїeс mamy coњ wyj№tkowego - њciankк wspinaczkow№ w Parku Trampolin!

     Њcianka szeroka na 9 metrów i wysoka aї na 3 metry! Nie pozostaje nic tylko siк wspinaж. Na naszej њciance moїecie wymyњlaж wіasne trasy wspinaczki, podejmowaж wyzwania naszych trenerów, czy zwyczajnie zrobiж sobie miі№ odmianк od szalonych skoków. Rzecz jasna wszystkie zabawy w JumpMax musz№ siк odbywaж bezpiecznie, dlatego pod њciank№ czekaj№ na Was materace asekuracyjne, a na hali trenerzy, którzy Wam pomog№ we wspinaczkowym szaleсstwie.

Scianka wspinaczkowa
Strefa zbijaka

 

Strefa zbijaka

    Dla fanуw zabaw zespoіowych mamy specjalnie wydzielon№ strefк do gry w zbijaka.

     Duїe piіki, 12 kwadratowych trampolin oraz 6 skoњnych pozwalaj№cych odbiж sie od њciany zapewni Wam niezapomnian№ zabawк w gronie znajomych. Weї znajomych i odiwedї JumpMax - spedџ niezapomniane chwile peіne uњmiechu i radoњci.

 

Strefa rozgrzewki

     15 kwadratowych trampolin umiejcowionych koіo siebie, zapewni wam swobodn№ rozgrzewkк. a dla osуb odwiedzaj№cych Nasz park po raz pierwszy pozwoli oswoiж siк z trampolinami. Trenerzy chкtnie pokaї№ Wam proste жwiczenia dziкki ktуrym Wasz czas spкdzony w JumpMax upіynie przyjemnie i bezpiecznie.

Strefa rozgrzewkowa

Serdecznie zapraszamy:

D№browa Gуrnicza ul. Reymonta 29 tel. +48 733 404 412

Sosnowiec ul. Narutowicza 51A tel. +48 733 404 403

Godziny otwarcia:

Pon-Pt: 10-21

Sob-Nd: 10-20

 

Pіatnoњci obsіuguj№

MasterCardVisa

Koniecznie odwiedџ!

Facebook

Oceс nas!

Google