Oferta Bezpieczenstwo Wazne dokumenty Dabrowa Gornicza Sosnowiec kup bilet Logo

Przez Interent

Na miejscu

Wejњciк na godzinк dla jednej osoby

26 zі

30 zі

Wejњciк na godzinк dla grupy min. 4-osobowej (cena za osobк)

22 zі

26 zі

Organizacja przyjкcia urodzinowego

X

Od 33 zі/Osoba

grupy szkolne, zajкcia WF, wycieczki

X

Indywidualnie

Osoby niepeіnoletnie musz№ pamiкtaж, aby podczas pierwszej wizyty mieж ze sob№ wypeіnin№ zgodк rodzica/opiekuna. Do pobrania z zakіadki Wane dokumenty.

Obowi№zkowe jest posiadanie skarpetek antyposlizgowych. Skarpetki mona nabyж w recepcji parku.

W rzypadku przekroczenia czasu obowi№zuje dopіata w wysokoњci 50 gr za kazd№ rozpoczкt№ minutк.

Dorosіy opiekun i dziecko do 7 roku zycia mog№ wejњж na jednym bilecie.

Dziecko poniej 5 roku zycia musi byж pod staіym nadzorem opiekuna.

Dzieci do 13 roku zycia musz№ przebywaж na obieckie razem z opiekunem. Opiekun nie musi skakaж, moe skorzystaж z kawiarenki i odpocz№ж.

Odlotowe urodziny

Jedyna w swoim rodzaju zabawa. Niezapomniane chwile.

Chcecie aby Wasze dziecko przeїyіo jedyne w swoim rodzaju urodziny? Chcecie aby chwile spкdzone w JumpMax zapadіy w pamiкж na dіugo? Chcecie aby uњmiech z twarzy Waszych pociech nie znikn№і przez caіy dzieс? Sposуb na to jest tylko jeden - odlotowe urodziny w JumpMax. Organizuj№c urodziny w naszym Parku Trampolin moїecie byж pewni, їe zapewnimy wszystkim zabawк i radoњж, ktуrych dіugo nie zapomn№.

 

Nasi doњwiadczeni i peіni energii trenerzy zadbaj№ o najwyїszy poziom zabawy dla wszystkich goњci podczas przyjкcia urodzinowego. W zaleїnoњci od wybranego pakietu trenerzy opracuj№ zestaw zabaw specjalnie dobrany do potrzeb i preferencji dzieci. Zapewniamy, їe przez caіy czas urodzin goњcie nie bкd№ siк nudziж nawet przez chwilк!

 

Gwarantujemy wspaniaі№ zabawк i wspomnienia na dіugo.

 

 

Poniїej moїecie siк zapoznaж z nasz№ ofert№ urodzinow№.

urodziny
Cennik urodziny

Serdecznie zapraszamy:

D№browa Gуrnicza ul. Reymonta 29 tel. +48 733 404 412

Sosnowiec ul. Narutowicza 51A tel. +48 733 404 403

Godziny otwarcia:

Pon-Pt: 10-21

Sob-Nd: 10-20

 

Pіatnoњci obsіuguj№

MasterCardVisa

Koniecznie odwiedџ!

Facebook

Oceс nas!

Google