Oferta Bezpieczenstwo Wazne dokumenty Dabrowa Gornicza Sosnowiec kup bilet Logo

 

Jump MAX to jedyne takie miejsca na Zagікbiu!

 

 Parki trampolin JumpMax to jedyne w swoim rodzaju obiekty na Њl№sku i Zagікbiu!

     Na powierzchni ponad 3000m² w D№browie Gуniczej, Sosnowcu i Mysіowicach kaїdy znajdzie coњ dla siebie. Specjalnie dla Was mamy ogromny basen z g№bkami; strefa akrobatycznej koszykówki; zbijaka dla prawdziwych skoczków; dwie profesjonalne trampoliny sportowe, zarówno dla weteranów, jak i amatorów; њcieїki akrobatyczne do жwiczenia zaawansowanych kombinacji. Jakby tego byіo maіo, dla fanów ekstremalnych zajawek mamy ciekawe dodatkowe sprzкty: materace asekuracyjne, trickboard, BMX na trampoliny, deski do жwiczenia snowboardowych trików oraz parkourowy tor przeszkód. Dodajmy do tego trenerów peіnych energii i pasji, chкtnych pomóc kaїdemu w pierwszych skokach na trampolinach, a wyjdzie nam poі№czenie, obok którego nie moїna przejњж obojкtnie. Dla rodziców chc№cych odpocz№ж, podczas skoków swoich pociech, przygotowaliњmy przytuln№ kawiarenkк, gdzie moїna spróbowaж naszych specjaіów i przek№siж coњ pysznego oraz darmowe Wi-Fi.

 

      

      

Koіowrotek
Koszykуwka
 

                    Strefa dla fanуw koszykуwki

     Fani rzutów piіki do kosza poczuj№ siк u nas jak na profesjonalnym boisku. W JumpMax moїecie poжwiczyж najbardziej szalone kombinacje rzutów i wsadów do kosza. Do Waszej dyspozycji oddajemy strefк koszykówki z obrкczami na róїnych wysokoњciach, dla mіodszych i starszych; pocz№tkuj№cych i prawdziwych wyjadaczy koszykówki. Spróbujcie swoich siі i zróbcie wsad do nawet 3-metrowego kosza!

 

          Ogromny basen z g№bkami

     Niew№tpliwie ulubionych miejscem wszystkich naszych goњci jest ogromny, nowoczesny basen z g№bkami. Jest sercem naszego parku. To wіaњnie w nim moїna жwiczyж najtrudniejsze akrobacje bez obawy o kontuzjк. Amortyzowana konstrukcja pozwala l№dowaж miкkko i bezpiecznie. Dodatkowo najciekawsze zabawy odbywaj№ siк wіaњnie w basenie z g№bkami. Chcecie spróbowaж zaawansowanych trików, zrobiж bitwк na g№bki, zbudowaж wіasny zamek czy murki do przeskakiwania? Nic prostszego - wystarczy wpaњж do JumpMax i spкdziж niezapomniane chwile peіne uњmiechu i radoњci.

 

      

G№bki
             Trenerzy
 

                   

          Trenerzy peіni pasji, energii i uњmiechu.

     Bezpieczeсstwo Waszych skoków i zabaw liczy siк dla nas najbardziej. Dlatego najwiкkszy nacisk stawiamy na obsіugк, która jest na najwyїszych poziomie. Nasi trenerzy pomog№ Wam rozpocz№ж swoj№ historiк z akrobatyk№, skokami na trampolinach lub wymyњl№ Wam pakiet zabaw, їeby kaїdy kto od nas wychodzi, miaі uњmiech na ustach. Kaїdy kto dumnie nosi koszulkк z napisem TRENER na plecach jest doњwiadczony w akrobatyce, parkour i podobnych formach ruchu. Maj№ wieloletnie doњwiadczenie w sporcie i z chкci№ przekaї№ Wam swoj№ wiedzк i energiк.

Serdecznie zapraszamy:

D№browa Gуrnicza ul. Reymonta 29 tel. +48 733 404 412

Sosnowiec ul. Narutowicza 51A tel. +48 733 404 403

Mysіowice ul. Boсczyka 80 tel. +48 733 404 410

Godziny otwarcia:

Pon-Pt: 10-21

Sob-Nd: 10-20

 

Pіatnoњci obsіuguj№

MasterCardVisa

Koniecznie odwiedџ!

Facebook

Oceс nas!

Google