Oferta Bezpieczenstwo Wazne dokumenty Dabrowa Gornicza Sosnowiec kup bilet Logo

Zanim wskoczysz w њwiat genialnej zabawy na trampolinach pamiкtaj o bezpieczeсstwie swoim i osуb wokуі Ciebie. Aby zminimalizowaж ryzyko kontuzji, przed skakaniem dobrze siк rozgrzej (o pomoc moїesz poprosiж trenera znajduj№cego siк na hali).

Specjalnie dla Was przygotowaliњmy ogуlne zasady bezpieczeсstwa korzystania z naszego Parku:

Podczas korzystania z Parku Trampolin JumpMax zawsze miej na sobie skarpetki antypoњlizgowe, warto teї jest ubraж siк w luџny i wygodny strуj sportowy.

Pamiкtaj, aby na teren hali nie wchodziж z jedzeniem i napojami – zostaw je w wyznaczonych miejscach.

Trampoliny sportowe (biaіe) wymagaj№ obycia i doњwiadczenia w skakaniu. Podczas korzystania z nich poproњ o nadzуr lub sugestiк ktуregoњ z naszych trenerуw.

Na trampolinie moїe znajdowaж siк tylko jedna osoba. Nie wskakuj na trampolinк juї zajкt№ przez kogoњ.

Po skoku zawsze staraj siк l№dowaж na 2 nogi jednoczeњnie. Nie skacz rуwnieї na wysіony miкdzy trampolinami i twarde podіoїe.

Miej zawsze oczy dookoіa gіowy i uwaїaj na innych uїytkownikуw Parku, zwіaszcza tychm niejszych i lїejszych.

Chcesz nauczyж siк trudnych akrobacji? Poproњ o radк naszych trenerуw lub prуbuj do bezpiecznego basenu z g№bkami.

Do basenu z g№bkami nigdy nie skacz na gіowк oraz zwracaj uwagк na innych uїytkownikуw parku.

Do basenu z g№bkami nigdy nie skacz na gіowк oraz zwracaj uwagк na innych uїytkownikуw parku.

Do basenu z g№bkami nigdy nie skacz na gіowк oraz zwracaj uwagк na innych uїytkownikуw parku.

Skoki ze њciany mog№ odbywaж siк tylko za zgod№ trenera. Nie rуb tego na wіasn№ rкkк.

Najwaїniejsze – baw siк zawsze bezpiecznie i z rozwag№!

Serdecznie zapraszamy:

D№browa Gуrnicza ul. Reymonta 29 tel. +48 733 404 412

Sosnowiec ul. Narutowicza 51A tel. +48 733 404 403

Godziny otwarcia:

Pon-Pt: 10-21

Sob-Nd: 10-20

 

Pіatnoњci obsіuguj№

MasterCardVisa

Koniecznie odwiedџ!

Facebook

Oceс nas!

Google